Twój koszyk
 • Twój koszyk zakupów jest pusty!

Logo - Elektro System 2
Napisz do nas
Zadzwoń teraz
1. Postanowienia ogólne

 • 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego [nazwa sklepu], prowadzonego przez P.R.E. "ELEKTROSYSTEM 2" Edyta Bochenek, z siedzibą przy ul. Kolejowej 44, 05-123 Chotomów, Polska, NIP: 5361593900 (dalej: "Sprzedawca").
 • 1.2. Sklep internetowy prowadzony jest pod adresem [adres strony internetowej] (dalej: "Sklep"). 1.3. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Rejestracja i logowanie

 • 2.1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.
 • 2.2. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności rejestracji.
 • 2.3. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza, w którym Klient podaje swoje dane, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło oraz dane do wysyłki i faktury.
 • 2.4. Po zarejestrowaniu się, Klient otrzymuje dostęp do swojego konta, w którym może m.in. śledzić historię swoich zamówień oraz modyfikować swoje dane.


3. Składanie zamówień

 • 3.1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • 3.2. Aby złożyć zamówienie, Klient dodaje wybrane produkty do koszyka, następnie wybiera sposób dostawy, sposób płatności i akceptuje niniejszy regulamin.
 • 3.3. Zamówienie jest składane po kliknięciu przycisku "Zamawiam i płacę" (lub podobnym).
 • 3.4. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość.
 • 3.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.


4. Ceny, płatności i dostawa

          a) przelew bankowy,

          b) płatność przy odbiorze,

          c) płatność online (np. PayU, Przelewy24, PayPal).


 • 4.1. Ceny produktów są podane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 • 4.2. Klient może wybrać następujące sposoby płatności:
 • 4.3. Klient może wybrać następujące sposoby dostawy:

          a) przesyłka kurierska,

          b) przesyłka pocztowa,

          c) odbiór osobisty.

 • 4.4. Koszty dostawy są ponoszone przez Klienta, chyba że Sprzedawca wskazuje inaczej (np. promocje z darmową dostawą). 4.5. Czas realizacji zamówienia zależy od wybranego sposobu dostawy oraz dostępności produktów. Sprzedawca informuje Klienta o przewidywanym czasie realizacji zamówienia. 4.6. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zamówienia były realizowane terminowo. W przypadku opóźnień, Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o zaistniałej sytuacji.

5. Prawo odstąpienia od umowy

 • 5.1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
 • 5.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji poprzez oświadczenie (np. listem, e-mailem).
 • 5.3. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 • 5.4. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, włączając koszty dostawy, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Reklamacje

 • 6.1. Sprzedawca odpowiada za wady towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 i następnych.
 • 6.2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy.
 • 6.3. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz żądanie Klienta (np. wymiana towaru, naprawa, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy).
 • 6.4. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w tym terminie, Sprzedawca informuje Klienta o przyczynach opóźnienia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

7. Ochrona danych osobowych

 • 7.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 • 7.2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie Sklepu.


8. Postanowienia końcowe 

  • 8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
  • 8.2. W przypadku sporów wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu, strony będą dążyć do rozwiązania sporu na drodze polubownej. Jeżeli nie dojdzie do rozwiązania sporu na drodze polubownej, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
  • 8.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany w regulaminie obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie Sklepu. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian.
  • 8.4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie Sklepu.


  Na blogu